We will be updating new events soon.

Stupa construction at Wat SriApaiwan 14 Oct 2011 สร้างมหาเจดีย์วัดศรีอภัยวัน 14 ต.ค. 54


คณะสงฆ์วัดศรีอภัยวันและคณะศิษยานุศิษย์ มีฉันทามติในการสร้าง มหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาติ และอัฐบริขารพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) เพื่อเป็นศาสนสถานในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการเก็บรวบรวมพระบรมสารีริกธาติ อัฐิธาตุของพระอริยสงฆ์ เพื่อเป็นการเจริญศาศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป เพื่อรวบรวมคติธรรมคำสอนและอัฐบริขาร ของพระราชญาณวิสุทธิโสภณ หลวงปู่ท่อน ญาณธโรกำหนดวาศิลาฤกษ์วันที่ 14 ตุลาคม 2554 จึงได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ หรือเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล 84,000กอง กองละ1,000บาท(หรือตามกำลังศรัทธา) เพื่อก่อสร้าง พระมหาเจดีย์ ณ วัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญโดยวิธีดังนี้
1. ถวายหลวงปู่ได้โดยตรง โดยระบุในใบปวารณาบัตรว่า เพื่อสร้างพระมหาเจดีย์
2. ธนาณัติสั่งจ่าย ตู้ ป.ณ. นาอ้อ 42100
3. โอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (เพื่อสร้างเจดีย์) ธนาคารกสิกรไทย สาขาเลย บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 516-2-54177-9 สำหรับท่านที่ต้องการอนุโมทนาบัตรกรุณาส่งสำเนาเอกสารทำบุญ พร้อมชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ไปที่ วัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย 42100 หรือส่งเมล์: chaiyapetda@gmail.com หรือ chaiya777@hotmail.com ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
พระอาจารย์ เล็ก สุทธิญาโณ 0599449170
พระไชยา เขมธโร 081 1451985
นายพรหมชัย เกษมวรกิจ 0800788077

Monks and students of Sriapaiwan temple in Loey province have decided to build a Jedi (Stupa) containing relics of Lord Buddha and relics of LuangPoo Ton Yanatharo on 14th October 2011 so if you would like to make contribution to this project you can donate directly to the Abbot or make a bank transfer to Phrayanvisutisopon (Jedi project) Kasikorn Bank, Loey province, savings account number 320-4-95366-3, for more information in English please contact 081-9855564.