We will be updating new events soon.

Ringu Tulku Rinpoche visit Feb 2011 Thailand – PHOTO ภาพถ่าย ริงกุ ทุลกุ ริมโปเช กุมภาพันธ์ 2554

Photos from Ringu Tulku Rinpoche visit to Bangkok in January 2011
ภาพถ่ายจากงานบรรยายต่างๆในกรุงเทพฯ ของ ริงกุ ทุลกุ ริมโปเช ในเดือน กุมภาพันธ์ 2554Leave a Reply